Sonraí Teagmhála

 

 

Teileafón: (01) 890 5000
Tar éis uaireanta oibre, glaoigh ar: (01) 890 5000
Ríomhphost: customercareunit@fingal.ie

Seirbhís As Gaeilge eolas@fingal.ie   

 

 

Seoladh le haghaidh Oifig Shoird agus Treoracha:

 

Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
An Phríomhshráid
Sord
Contae Bhaile Átha Cliath
K67 X8Y2

Tá Léarscáileanna Google ar fáil  ANSEO
Eolas Taistil
Tá Halla Contae Chomhairle Contae Fhine Gall os comhair Chaisleán Shoird ar an taobh ó thuaidh den Phríomhshráid, Sord.
Ag tiomáint
Is féidir do charr a pháirceáil ar an tSráid Thuaidh agus ar na sráideanna eile timpeall Halla an Chontae ach íoc as. Tá spásanna páirceála ar fáil in Ionad Siopadóireachta an Pavillion freisin, áit atá deich nóiméad ó Halla an Chontae de shiúl cos.  Tá treoracha ón M1, Acomhail 2 (Aerfort Bhaile Átha Cliath) ar fáil ANSEO
I dtacsaí
Tá stad tacsaithe taobh amuigh de Halla an Chontae ar Lána an tSéipéil.
Ar an mbus
Téann busanna de chuid  Bhus Átha Cliath agus Swords Express trí Shord.
Seo a leanas uimhreacha agus bealaí na mbusanna a théann trí Shord: 33, 33a, 33b, 41, 41b, 41c, 41x, 43, 102

 • 33 ó Lár na Cathrach (Sráid na Mainistreach Íochtarach)
 • 33a ó Bhaile Brigín
 • 33b ó Phort Reachrann
 • 41 ó Lár na Cathrach (Sráid na Mainistreach Íochtarach)
 • 41b ó Lár na Cathrach (Sráid na Mainistreach Íochtarach)
 • 41c ó Lár na Cathrach (Sráid na Mainistreach Íochtarach)
 • 41x ón gColáiste Ollscoile, BÁC, Belfield via Lár na Cathrach (Sráid Dásain agus Sráid Mainistreach Íochtarach)
 • 43 ó Ché Éidin
 • 102 ó Stáisiún Chill Fhionntain via Baile Dúill, Port Mearnóg agus Mullach Íde

Swords Express ó Ché Éidin via Tollán Chalafort Bhaile Átha Cliath


Seoladh le haghaidh Oifig Bhaile Bhlainséir agus Treoracha:

Oifigí Cathartha Chomhairle Contae Fhine Gall
Bóthar an Gharráin
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15
D15 W638

Léarscáileanna Google  ANSEO
Eolas Taistil
Tá Oifigí Cathartha Chomhairle Contae Fhine Gall in aice le hIonad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir amach ó Bhóthar na hUaimhe/an N3, atá taobh leis an M50.  Tá bealach isteach na gcoisithe os comhair bhealach isteach Gorm an Ionaid Siopadóireachta, idir an tIonad Ealaíne Draíocht agus an Leisureplex/TGI Fridays.
Ag tiomáint
Tá spásanna páirceála ar fáil in aon cheann de charrchlóis Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir.  Tá an carrchlós is cóngaraí in aice le Leabharlann Bhaile Bhlainséir. Tá treoracha ó achomhal an M50/N3 ar fáil ANSEO
Ar an mbus
Ar na bealaí bus a fhreastalaíonn ar Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir, tá Uimhir 17a, 39, 39a, 76a, 220, 236, 238, 239, 270

 • Téann an 17a timpeall i gciorcal ó Chill Bharróg via Beaumont, Fionnghlas & Baile Munna (freastalaíonn ar Ospidéal Bhaile Bhlainséir)
 • An 39a ón gColáiste Ollscoile, BÁC, Belfield via Lár na Cathrach (Sráid Dásain agus Cé Aston) [bealach níos sciobtha ná an 39]
 • An 39 ó Shráid Bhagóid via Lár na Cathrach (Sráid Dásain agus Cé Aston)
 • An 76a as Cearnóg Thamhlachta via Cluain Dolcáin, Leamhcán agus Baile Fhormáid (féach an clár ama óir ní théann gach bus de chuid an bhealaigh sin isteach go lár na cathrach)
 • An 220 ó Bhaile Munna via Fionnghlas agus Tobar Muire
 • An 236 ó Eastát Tionsclaíochta Bhaile Cúlann
 • An 238 ó Bhaile an Tirialaigh via Mullach Eadrad
 • An 239 ó Ghleann na Life via Leamhcán agus Cluain Saileach
 • An 270 ó Dhún Búinne via Cluain Aodha agus An Bealach Beag

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Bus Átha Cliath 
I dtacsaí
Tá stad tacsaithe taobh amuigh de Bhealach Isteach Gorm Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir, atá os comhair bhealach isteach na gcoisithe chuig na hOifigí Cathartha.
Ar an Traein
Is é an stáisiún traenach is giorra ná Stáisiún Chúil Mhín, atá 20 nóiméad uaidh de shiúl cos.  Tagann traenacha a fhágann Stáisiún Uí Chonghaile chomh fada leis an stáisiún seo.   Bíonn traenacha ann gach 30 nóiméad, a bheag nó a mhór.   Tá treoracha ó Stáisiún Traenach Chúil Mhín ANSEO
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Iarnród Éireann