Aimsigh é

Aimsigh Leabhar agus breathnaigh ar d’iasachtaí

find-it , fingal

Tá catalóg mhór ar líne againn, ar a n-áirítear na leabhair, na dlúthdhioscaí agus na DVDanna is féidir leat a ghlacadh ar iasacht uainn.

Aimsigh láithreáin seandálaíochta in aice leat

find-it , fingal

An raibh a fhios agat go bhfuil beagnach 900 séadchomhartha seandálaíochta i bhFine Gall a bhfuil eolas orthu?

Aip Modern Gov

find-it , fingal

The mod.gov app allows you to view Council Meeting Agendas and Minutes.

 

Am Scríbhneoireachta

find-it , fingal

Ceiliúradh ar Chruthaitheacht & Scríbhneoireacht i bhFine Gall

An Ceart chun Léitheoireachta

find-it , fingal

Is féidir an leabhrán An Ceart chun Léitheoireachta - Seirbhísí Léitheoireachta do Leanaí a íoslódáil anseo  Seirbhísí Léitheoireachta do Leanaí

An Comhchoiste Póilíneachta

find-it , fingal

An Comhchoiste Póilíneachta

tAonad Bainistíochta Éigeandála

find-it , fingal

Aonad Bainistíochta Éigeandála

Athmheasúnú déanta ar Réadmhaoin Tráchtála

find-it , fingal

Tá athmheasúnú curtha i gcrích ar réadmhaoin tráchtála agus thionsclaíoch i gContae Fhine Gall. 

Baile an Ridire

find-it , balbriggan-balrothery

Lena fhréamhacha sa tírdhreach réamhstairiúil, bhí Baile an Ridire riamh ina phointe fócais don lonnaíocht. De réir an traidisiúin tháinig ainm Béarla Balrothery, nó Balruddery nó Baliorodery mar a tugadh air freisin, ón nGaeilge Baile an Ridire. Ach maíodh le déanaí gur mó an seans gur tháinig an t-ainm ó ainm duine darbh ainm Rytherid, mac leis na húinéirí talún sa 12ú haois.

Baile Brigín

find-it , balbriggan-balrothery

Nuair a smaoinímid ar Bhaile Brigín smaoinímid ar an saol tionsclaíoch a bhí ann tráth den saol nó ar an gcuan álainn ansin. Ach léirigh torthaí ó thochailtí seandálaíochta a rinneadh le gairid gur cuid de thírdhreach i bhfad níos ársa é ‘baile na sléibhte beaga’.

Baile Átha Cliath 15

find-it , blanchardstown-castleknock

Ó Bhaile Bhlainséir go dtí an Chorr Dhubh, ó Chluain Saileach go Cill Mhártain agus ó Mhullach Eadrad go Páirc San Caitríona, tá athruithe móra tarlaithe sa chúinne thiar theas seo d’Fhine Gall síos tríd na blianta ó pháirceanna agus dúnfoirt go tionsclú agus tírdhreach nua fo-uirbeach.

Bainistíocht Éigeandála

find-it , fingal

Baldoyle Staypolin Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Ballyboughall Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Ballycoolin GA

find-it , fingal

View Current Documents Below

Barrysparks Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Bileog Eolais Maidir le Faoileáin

find-it , fingal

Íoslódáil an Bileog Eolais Maidir le Faoileáin

Blag Leabharlanna

find-it , fingal

Broomfield Local Area Plan GA

find-it , fingal

Broomfield Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Bruscar agus Dramhaíl Tí

find-it , fingal

Baineann an leathanach seo le bruscar, dumpáil neamhdhleathach agus le feasacht faoi bhruscar 

Buiséad Bliantúil

find-it , fingal

Sa bhuiséad ioncaim, pléitear leis an gcaiteachas a bhíonn ann ó lá go lá le seirbhísí a chothabháil agus a chur ar fáil ar fud an chontae. ‌

Iompar Poiblí

find-it , fingal

Cairt Fhine Gall do Shaoránaigh

find-it , fingal

Is féidir leat Cairt Fhine Gall do Shaoránaigh a íoslódáil thíos. Gach eolas ar fáil ag foi@fingal.ie nó 018905164

Cairéil

find-it , fingal

Foghlaim níos mó thíos anseo

Caomhantas agus Bithéagsúlacht

find-it , fingal

Ta sé riachtanach dár sláinte, folláine agus dár gcáilíocht beatha an oidhreacht nádúrtha atá againn a chosaint agus a fheabhsú.  Díríonn oidhreacht nádúrtha agus bithéagsúlacht ar an éagsúlacht fiadhúlra atá le feiceáil againn gach lá agus ar na tírdhreacha nádúrtha atá mórthimpeall orainn.  

Ceantair chaomhantais

find-it , fingal

Is ionann Limistéir Caomhantais Ailtireachta (ACAnna) agus limistéir ag a bhfuil luach speisialta ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta, teicniúil, nó limistéir atá tábhachtach do thimpeallacht struchtúir chosanta. Áirítear leo aon rud ó lár baile nó sraith tithe go struchtúir a bhaineann le foirgneamh ar leith cosúil le teach tuaithe nó muileann. Sanntar ACAnna faoi Phlean Forbartha Fhine Gall. 

Ceantar RAPID

find-it , fingal

Tá ceantar RAPID ainmnithe ag an rialtas amháin againn i mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.
Cliceáil le PDF de Léarscáil Cheantar RAPID Fhine Gall a íoslódáil.

Ceisteanna a Chuirtear go Minic

find-it , fingal

Tá liosta déanta againn de na ceisteanna is mó a chuirtear faoi vótáil agus an clár thíos, agus iad freagartha againn. 

Ceisteanna Coitianta

find-it , fingal

Tá liosta déanta againn agus freagraí tugtha ar na ceisteanna is mó a chuirtear go rialta faoinár gcuntais iasachtaí. Mura bhfaigheann tú an freagra a theastaíonn uait anseo déan teagmháil linn. 

Reiligí

find-it , fingal

Schedule of Masses/Prayers in Fingal Cemeteries 2019

 

Charlestown GA

find-it , fingal

View current documents below

Cinntí maidir le hIiarratais Phleanála le EIS

find-it , fingal

Cinntí ar Iarratais Phleanála le EIS

Clubanna spóirt

find-it , fingal

In 2012, thug ár nOifig Spóirt tacaíocht do 700 clár ina raibh 80,800 páirteach agus inar cuimsíodh breis is 650,000 uair an chloig de spórt.

Clár Caipitil

find-it , fingal

Leagtar amach sa Chlár Caipitil na tionscadail mhóra bhonneagair atá beartaithe a dhéanamh, ach maoiniú a bheith ar fáil dóibh, as seo go ceann trí bliana.   I mí Dheireadh Fómhair 2015, cuireadh Clár Caipitil 2016-2018 i láthair na gComhairleoirí agus thug siad dá aire.   Aithnítear i gClár Caipitil 2016-2018 153 tionscadal aonair a bhfuiltear ag súil leo agus caipiteal measta €240.6m le caitheamh orthu.

Clár Dornálaíochta na Scoileanna, Fine Gall (‘Kid

find-it , fingal

Is é atá i gClár Dornálaíochta na Scoileanna, Fine Gall (‘Kid Gloves’) tús eolais do dhaltaí ar an dornálaíocht trí sheisiúin spraíúla gan teagmháil le cóitseálaithe ó chlubanna áitiúla.

Clár Fhine Gall Ildánach

find-it , fingal

Léigh tuilleadh maidir le Clár Fhine Gall Ildánach anseo

Clár Láithreán Folamh

find-it , fingal

Under the Urban Regeneration and Housing Act 2015, each local authority must compile a register of lands in its area that are suitable for housing but are not coming forward for development. On January 1st 2017, these registers will be established and an associated vacant site levy will be charged, where appropriate, from January 2019 onwards.

Clár Oideachais Tionóntaí

find-it , fingal

Ritheann an Chomhairle cúrsaí ionduchtaithe do thionóntaí nua. Cuireann an cúrsa seo tú ar an eolas faoi do chuid freagrachtaí mar thionónta agus tugann sé eolas tábhachtach duit faoi do phobal agus do theach nua.

Ritear na cúrsaí i Leabharlann Bhaile Bhlainséir nó i Halla an Chontae i Sord. Tá sé an-tábhachtach go dtagann tú chuig an gcúrsa ionas go bhfaighidh tú an t-eolas ar fad a theastóidh uait chun go mbeidh rath ar do thionóntacht agus chun baile a dhéanamh do do theach.

Clár Sacair Mall san Oíche

find-it , fingal

Eagraítear Sacar na hAoine, ár gClár Sacair Mall san Oíche, i gcomhar le FAI agus leis an nGarda Síochána le haghaidh déagóirí agus daoine fásta óga.

Clóis súgartha agus limistéir cluichí

find-it , fingal

Tá cúpla clós súgartha, páirc scátála agus limistéar ilúsáide cluichí i bhFine Gall agus is áiseanna poiblí iad ar fad. Dúntar gach clós súgartha nuair a bhíonn sioc ann ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta. Tá liosta de shuíomh na gclós súgartha le fáil thíos. 

Coiste Forbartha Pobail Áitiúil -Féach Gnó agus Ea

find-it , swords-stmargarets

Forbairt gheilleagrach áitiúil, shóisialta agus pobail a chomhordú agus a chur i bhfeidhm.

Scéim Teanga Comhairle Contae Fhine Gall

find-it , fingal

Fingal County Council 3rd Irish Language Scheme/ Comhairle Contae Fhine Gall Dara Scéim Teanga 2018-2021

Comhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh

find-it , fingal

Tionscnamh de chuid na Comhairle Oidhreachta agus Chomhairle Contae Fhine Gall is ea Scéim Chomhairleoir na Séadchomharthaí Allamuigh le tacú le húinéirí talún chun aire a thabhairt do shéadchomharthaí seandálaíochta atá acu.

Public Consultation Barclays GA

find-it , blanchardstown-castleknock

Barclay Chemicals, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Dublin 15. 

Éire Ildánach - Comharliúcháin

find-it , fingal

"Comhrá Ildánach" Fhine Gall

Comhlachtaí Deonacha Tithíochta

find-it , fingal

Is eagraíochtaí neamhspleácha, neamhbhrabúis iad Comhlachtaí Deonacha Tithíochta agus díríonn siad de ghnáth ar réimsí ar leith de riachtanas tithíochta. Cuireann siad tithíocht ar cíos agus seirbhísí ar fáil do dhaoine nach bhfuil in ann a dtithe féin a chur ar fáil, agus do ghrúpaí a bhfuil riachtanais speisialta acu ar nós daoine aosta atá faoi mhíchumas, nó daoine gan dídean.

Comórtas Pobail ar Son an Chomhshaoil

find-it , fingal

Maoiniú Frithbhruscair & Frithghraifítí ar fáil 

Conarthaí bronnta

find-it , fingal

Féach thíos ar liosta de chonarthaí bronnta ag Comhairle Contae Fhine Gall atá thar €25,000

Conas do chuntais a nascadh

find-it , swords-stmargarets

Cén fáth nach gclárófá do sheoladh ríomhphoist le do chuntas leabharlainne? Sábhálfaidh tú airgead agus gheobhaidh tú fógraí nuair a bheidh nithe atá curtha in áirithe agat réidh le bailiú.

Cosaint Sonraí

find-it , fingal

Faoi Rialachán Ginearálta an AE maidir le Cosaint Sonraí  (AE) 2016/679, agus faoin Acht um Chosaint Sonraí 2018 tá dualgas ar Chomhairle Contae Fhine Gall a bheith cothrom maidir le haon fhaisnéis phearsanta a bhailítear a láimhseáil agus a stóráil. Faoin na hachtanna cosnaítear príobháideachas pearsanta agus cearta dhaoine aonair trí theorainn a chur leis an tslí a úsáideann agus a roinneann an Chomhaire do fhaisnéis phearsanta.

Nuair a thugann faisnéis phearsanta dúinn, tá cearta agat maidir le conas a úsáidtear an fhaisnéis. Tá dualgas ar Chomhairle Contae Fhine Gall do shonraí a choimeád príobháideach agus slán.

 

Cosáin

find-it , fingal


Coinníonn Roinn na nOibríochtaí gach cosán faoinár rialú.

Cothabháil páirceanna imeartha

find-it , fingal

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall cothabháil ar 168 bpáirc imeartha i bPáirceanna Réigiúnacha agus Comharsanachta, agus baineann eagraíochtaí spóirt ar fud Fhine Gall leas astu.

Council Meetings GA

find-it , fingal

 

Féach an fhaisnéis ar fad atá againn faoi Chruinnithe, miontuairiscí agus faoi chláir na Comhairle. 

Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn

find-it , fingal

An bhfuil cuimhní agat ón am a chuaigh thart, am atá ligthe i ndearmad nó ón am le deireanas? Tugann Cruthaitheoirí Cuimhní Cinn deis duit dul siar ar bhóithrín na smaointe agus na cuimhní sin a roinnt, i bhfoirm scéil nó saothar ceardaíochta a chruthaigh tú féin.

Cumainn Áitritheoirí

find-it , fingal

Cumainn Áitritheoirí

Comhairliúcháin Reatha

find-it , fingal

Have Your Say

Cód Iompraíochta do Chomhairleoirí

find-it , fingal

Faigh amach níos mó.

Cóiríocht do Dhaoine gan Dídean

find-it , fingal

Má tá tú gan dídean, ag codladh amuigh nó i mbaol a bheith gan dídean agus gur i gceantar Fhine Gall a bhí do sheoladh buan deiridh ar feadh os cionn bliana, caithfidh tú dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Mheasúnaithe agus Shocrúcháin. Tar chuig oifig na Comhairle go pearsanta in Oifigí na Cathrach, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 nó cuir glaoch orainn ar Teileafón: 01 890 5090 le linn uaireanta oifig nó lasmuigh d’uaireanta oifige ar Teileafón: 1800 707 707.

Cóiríocht don Lucht Siúil

find-it , fingal

Tá an tAonad Cóiríochta don Lucht Siúil sa Rannóg Tithíochta freagrach as riachtanais thithíochta phobal an lucht siúil laistigh de cheantar Fhine Gall, ina bhfuil líon de thart ar 400 teaghlach

Córas Páirceála Chlib

find-it , fingal

Ta córas páirceála gan airgead tirim tugtha isteach againn via teileafón póca chun réiteach áisiúil íocaíocht i leith páirceála a chur ar fáil. 

Cúirteanna Leadóige

find-it , fingal

Tá cúirteanna leadóige ar thalamh na Comhairle sna háiteanna seo a leanas.

Dardistown Local Area Plan GA

find-it , fingal

This Local Area Plan has been extended from 13th November 2017 until 12th November 2022

Dearbhuithe Cuid 15 Comharleoirí

find-it , fingal

Bain úsáid as na naisc thíos chun dearbhuithe Cuid 15 na agus Ráitis Síntiús na Comhairleoirí a fheiceáil

Deisigh do Shráid

find-it , fingal

Déan tuaraisc ar na fadhbanna atá ar do shráid

Deontais

find-it , fingal

Scéim do Ranníocaíocht Forbartha, Alt 48

find-it , fingal

Read more below

Diúscairt Feithiclí

find-it , fingal

Feithiclí a bhfuil a ré caite agus Feithiclí a thabhairt ar shiúl in Fhine Gall 

Do Chomhairleoirí Áitiúla

find-it , fingal


Tá 40 Ball Tofa i bhFine Gall faoi láthair. Tá Comhairleoirí Óige Áitiúla againn freisin. Tá eolas ar fáil thíos.

Donabate Local Area Plan GA

find-it , fingal

Donabate Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Dramhaíl a dhó agus Tinte Chnámh

find-it , fingal

Tá sé in aghaidh an dlí tinte chnámh a lasadh agus dramhaíl a dhó agus ba chóir a leithéid a thuairisciú chuig Bheolíne Bruscair:- 

Dréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí

find-it , fingal

Faigh amach faoin Dhréacht-Phlean Bainistíochta Abhantraí thíos.

Dublin Agglomeration Noise Action Plan 2019-2023

find-it , fingal

Please see link below for the Dublin Agglomeration Noise Action Plan 2019-2023

Dublin Enterprise Zone GA

find-it , fingal

 

Dublin Enterprise Zone

A PROVEN WORLD CLASS LOCATION

Déan achomharc in aghaidh cinneadh pleanála

find-it , fingal

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an mBord Pleanála mura bhfuil tú sásta le cinneadh pleanála, nó leis na coinníollacha a ghabhann le cinneadh pleanála.

Déanmhais chosanta

find-it , fingal

Is ionann déanmhas cosanta agus foirgneamh, gné nó struchtúr a bhfuil suim speisialta ann atá cosanta ar chúiseanna ailtireachta, sóisialta, seandálaíochta, teicniúla, stairiúla, cultúrtha, ealaíonta agus eolaíochta. Áirítear sa chosaint seo taobh istigh agus taobh amuigh den déanmhas, agus na tailte agus aon fhoirgnimh eile laistigh dá theorainn, mura gcinneann an tOifigeach Caomhantais a mhalairt. 

Eachtraí Thruailliú Uisce

find-it , fingal

Mura gcomhlíonann ár dtorthaí tástála leis na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht uisce, cuirfimid úsáideoirí tránna ar eolas faoi. I gcóir tuille eolas féach thíos.

Earraí Leictreacha (WEEE) agus Batairí

find-it , fingal

Cén áit agus conas WEEE agus Batairí a athchúrsáil in Fhine Gall 

Eolas do Sholáthraithe

find-it , fingal

Eolas ginearálta ar shonrascú/ orduithe ceannaigh/ cuntais iníoctha

Eolas faoi Fhine Gall

find-it , fingal

 

Eolas faoi Fhine Gall

Is Údarás Áitiúil sinn ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath agus tá oifigí againn i Sord agus i mBaile Bhlainséir.  Freastalaimid ar cheantar tíreolaíochta 448 cilliméadar cearnaithe, a bhfuil idir phobail tuaithe, uirbeacha agus fho-uirbeacha ina gcónaí ann. Tá go leor de bhonneagar mór na tíre agus an réigiúin anseo, Aerfort Bhaile Átha Cliath ina measc. 
Féach Léarscáil idirghníomhach Fhine Gall

Feachtas an tascfhórsa ar bruscar guma 2018

find-it , fingal

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma 2018 seolta ag Comhairle Contae Fhine Gall

Feachtas na Siúlóirí Glasa Madraí

find-it , fingal

Féach céard is féidir leat a dhéanamh mar chúnamh le cur in aghaidh salaithe ag madraí.

Éire Ildánach - Deontais & Maoiniú

find-it , fingal

Scéimeanna Maoinithe chun tacú le tionscnaimh chruthaitheacha agus chultúrtha

Fingal Brand GA

find-it , fingal

The revised Fingal Brand came into effect on the 1st September 2013. You can find out more below.

Fodhlíthe Bothair

find-it , fingal

Faigh amach níos mó maidir le fodhlíthe bóithre i bhFine Gall

Foghlaim Aosach

find-it , fingal

Cuirimid réimse ceardlanna foghlama d’aosaigh ar fáil in Fhine Gall 

Foinsí Eolais

find-it , fingal
Faigh tuilleadh eolais faoi an saibhreas eolais atá ar fáil trí ár n-acmhainní liteartha

Foireann Bainistíochta

find-it , fingal

Foireann Bainistíochta Chomhairle Contae Fhine Gall

Fosterstown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Fosterstown Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Tairiscintí agus eolas do sholáithrí

find-it , fingal

Freagairt do Thairiscintí

Féach ar nó cuardaigh iarratas

find-it , fingal

Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh anois ar iarratais phleanála ar líne lenár seirbhís fhiosrúcháin pleanála. Is féidir leat cuardach a dhéanamh trí doiciméad, nó léarscáil trí na naisc thíos. Is féidir leat féachaint freisin ar iarratais pleanála ag ár gcuntair pleanála cóipeanna a iarraidh ar teileafón, le cárta creidmheasa.   

Féile Pheile Fhine Gall, 2015

find-it , fingal

Tá an fhéile thart anois ach, mar gheall ar an rath a bhí ar an gclár, tá súil againn í a reáchtáil arís an bhliain seo chugainn.
Tá eolas thíos maidir leis an imeacht atá críochnaithe agus sonraí teagmhála don fhoireann a d’eagraigh é.

Féilire Imeachtaí

find-it , fingal

Féach ar Féilire na n-Imeachtaí 2019  Féilire Imeachtaí 2019

Fíricí agus Figiúirí Fhine Gall

find-it , fingal

Ar mhaith leat tuilleadh eolais a fháil faoi do cheantar áitiúil i bhFine Gall?

Galfchúrsaí

find-it , fingal

Tá saoráidí gailf ar fáil in Ionad Gailf Elmgreen, Caisleán Cnucha agus i nDumhach Ghailf an Chorrbhaile, Domhnach Bat. 

Garraithe Scóir

find-it , fingal

230 x 409

Garristown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Garristown Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Go for Life Fitline (seirbhís fóin)

find-it , fingal

Tionscnamh is ea Fitline chun daoine níos sine i bhFine Gall a spreagadh le bheith breabhsánta.

 

Well Grants GA

find-it , fingal

You can find out more about the Lead Pipe Replacement Grant and Well Grant below.

Grúpa Idirghníomhaireachta an Lucht Siúil

find-it , fingal

Chuireamar Grúpa Idirghníomhaíochta an Lucht Siúil ar bun de réir Polasaí Rialtais náisiúnta. 

Grúpaí agus cumainn oidhreachta

find-it , fingal

Tugann Líonra Oidhreachta Fhine Gall grúpaí oidhreachta le chéile ó fud fad an chontae chun oibriú le chéile agus chun eolas agus acmhainní a thiomsú. Léiríonn an líonra freisin tuairimí a chuid ball agus féachann sé le déanamh beartas a threorú i gComhairle Contae Fhine Gall agus in eagraíochtaí ábhartha eile.

Hacketstown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Hacketstown Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Hollywoodrath Local Area Plan GA

find-it , fingal

Hollywoodrath Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Iarratas a dhéanamh ar Thithíocht Shóisialta

find-it , fingal

Tugaimid tacaíocht thithíocht shóisialta do dhaoine nach féidir leo teach a chur ar fáil dóibh féin. Is féidir leat iarratas ar theach a dhéanamh i gceantar Fhine Gall agus má shásaíonn tú na riachtanais incháilitheachta cuirfear tú ar an Liosta Feithimh Tithíochta.

Iarratas ar pháirc imeartha a úsáid

find-it , fingal

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall cothabháil ar 168 bpáirc imeartha i bPáirceanna Réigiúnacha agus Comharsanachta, agus baineann eagraíochtaí spóirt ar fud Fhine Gall leas astu.

Iarrthóirí Toghcháin Áitiúla 2019

find-it , fingal
Déanfar an rannóg seo a nuashonrú gach lá de réir mar a chláraíonn coinnleoirí do Thoghcháin Áitiúla 2019.

Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

find-it , fingal

Déantar cigireacht ar na páirceanna imeartha gach maidin Aoine.

Iompar Frithshóisialta

find-it , fingal

Tabhair tuairisc faoi Iompar Frithshóisialta.  Leagann Comhairle Contae Fhine Gall amach conas a ndéileálann sé le droch-iompar ina Straitéis Iompair Frithshóisialta. Nuair a dhéileálaimid le gearáin a bhaineann le droch-iompar, bíonn dlúth-theagmháil againn leis An nGarda Síochána agus comhlachtaí reachtúla eile, lena n-áirítear Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Iompar Poiblí

find-it , fingal

Faigh amach conas do bhealach a dhéanamh in Fhine Gall 

Ionad Faisnéise Europe Direct

find-it , fingal

Is é Ionad Faisnéise Europe Direct Bhaile Bhlainséir an chéad áit a dtiocfaidh tú ar fhaisnéis faoin AE.

 

Ionaid Athchúrsála

find-it , fingal

Tá dhá ionad athchúrsála in Fhine Gall – Ionad Athchúrsála Chúil Mhín agus Ionad Athchúrsála an Inbhir 

Ionaid Bailithe Crann Nollag

find-it , fingal

Ionaid Bailithe Crann Nollag ó 1 -15 Eanáir

Ionaid Fiontraíochta & Páirceanna Tionsclaíochta

find-it , fingal

Tá 3 ionad fiontar againn i bhFine Gall faoi láthair agus tá roinnt páirceanna tionsclaíochta forbartha againn go dtí leibhéil éagsúla críochnaithe. 

Ionaid ‘Fág Anseo’

find-it , fingal

Tá 72 ionad ‘fág anseo’ in Fhine Gall, chun athchúrsáil a éascú duit. Tabhair ar d’aire, le do thoil, gur cion é aon bhruscar a fhágáil lasmuigh d’ionaid ‘fág anseo’ ag láthair dár gcuid. 

Items Previously Displayed GA

find-it , fingal

These items have finished their public display and are awaiting formal adoption by the Council

Leideanna Athchúrsála

find-it , fingal

Táimid uile feabhsaithe go mór ag athchúrsáil. Seo roinnt leideanna athchúrsála mar chuidiú le bheith níos fearr fós. 

Limistéar Conláiste Speisialta (SAAO) Bhinn Éadair

find-it , malahide-howth

In 1999 Fingal County Council recognised the exceptional character of Howth by making the Howth Special Amenity Area Order. The Howth Order was confirmed by the Minster for the Environment on 16th May 2000.

Liostaí Maoine Tráchtála

find-it , fingal

Is éard atá i Liostú Maoine Tráchtála ná cnuasach den spás miondíola, oifige agus tionsclaíochta atá ar fáil i bhFine Gall.

Lusk Local Area Plan GA

find-it , fingal

Lusk Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Líontaí Talún

find-it , fingal

Tá dhá ionad líonadh talún i gceantar Fhine Gall – ag Baile Amhlaoibh agus Dún Sinche. Níl ceachtar acu ag glacadh le dramhábhar a thuilleadh agus tá obair athchóirithe agus iarchúraim ar siúl iontu

Maoin ag Teastáil

find-it , fingal

Ráthaigh d’ioncam cíosa agus bíodh maoin a bheith amuigh ar cíos éasca

Moilliú Tráchta

find-it , fingal

Tabhair do bharúil ar mholtaí faoi Scéimeanna Mhoilliú Tráchta. 

Moilliú Tráchta Beartaithe

find-it , fingal

Tabhair do bharúil ar mholtaí faoi Scéimeanna Mhoilliú Tráchta. 

Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath

find-it , fingal

Seoladh an tríú ‘Monatóir Geilleagrach Bhaile Átha Cliath’ ráithiúil ar 23ú Deireadh Fómhair, 2015  

Naul Local Area Plan GA

find-it , fingal

Naul Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Oibreacha agus séadchomharthaí taifeadta

find-it , fingal

Is é atá i gceist le séadchomharthaí taifeadta ná láithreáin, na struchtúir agus na gnéithe lena mbaineann tábhacht seandálaíochta atá á gcosaint ag an reachtaíocht um Shéadchomharthaí Náisiúnta. Féadfaidh caisleáin agus séipéil mheánaoiseacha, liosanna, tuamaí pasáiste agus cairn agus neart eile a bheith i gceist leo. Féadfaidh láithreáin mhóra ar nós lár bailte stairiúla ar nós Shoird nó Lusca a bheith i gceist leo freisin. Is minic a bhíonn séadchomharthaí taifeadta ina láithreáin ina bhfuil gnéithe ailtireachta faoi thalamh a d’fhéadfadh a bheith as radharc. 

Oidhreacht agus Turasóireacht

find-it , fingal

Is áit é Fine Gall ar a bhfuil daoine ag tabhairt aghaidhe le fada an lá. Ó aimsir na Lochlannach anall aithnítear go bhfuil a shaintréithe féin ag an áit. Go deimhin rinne an taistealaí Fynes Moryson cur síos ar Fhine Gall go luath sa seachtú haois déag mar ‘chríoch beag, seod na ríochta’. Díreach ó thuaidh de Bhaile Átha Cliath, tá cnoic bheaga dhroimneacha i bhFine Gall, agus cósta mór fairsing ina bhfuil oileán agus sruthanna, agus oidhreacht shaibhir talmhaíochta, seandálaíochta agus stairiúil. 

Oidhreacht Ar Líne agus Foilseacháin

find-it , fingal

Choimisiúnaigh Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Fhine Gall go leor staidéir oidhreachta atá ar fáil le híoslódáil anois. Tá cuid mhaith foilseachán ar fáil freisin sna leabharlanna áitiúla nó saor in aisce ón Oifig Oidhreachta. Tá naisc áisiúla chuig acmhainní agus institiúidí oidhreachta thíos.

Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

find-it , fingal

 

Tháinig an tAcht um Bstocaireacht a Rialáil i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015.

Oifigigh Spóirt

find-it , fingal

Tacaímid le cúrsaí spóirt trí chláir nuálacha a sheachadadh, trí oiliúint a chur ar fáil, agus trí phróifíl an spóirt sa chontae a ardú agus a threorú.

Oldtown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Oldtown Mooretown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Oldtown-Mooretown Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Operation Transformation

find-it , fingal

Cuir tús maith leis an Athbhiain agus bain triail as na siúlóidí nó rití 3k agus 5k ar 7 Eanáir 2017

Oíche Chultúir

find-it , fingal

Tá Oíche Chultúir i bhFine Gall ar siúl 20 Meán Fómhair.

Part 8 GA

find-it , fingal

See what we're working on now

Peil Ghaelach do Chailíní (‘Gaelic4Girls’)

find-it , fingal

Cumann Peil Gael na mBan i gcomhar le hOifig Spóirt Fhine Gall a eagraíonn an clár Peil Ghaelach do Chailíní (‘Gaelic4Girls’). Tá mar aidhm leis an gclár rannpháirtíocht i bPeil na mBan a mhéadú agus na rannpháirtithe nua a chur in aithne do chlub áitiúil. Tá clubanna amhail Erin go Bragh, Naomh Fhinín, agus Cumann Uí Dhuibhir tar éis páirt a ghlacadh sa chlár seo.

Plean Bainistithe Dramhaíola an Lár-Réigiún Thoir

find-it , fingal

Seoladh an Plean, a rialóidh an bealach a ndéanfaidh os cionn leath na ndaoine atá ina gcónaí in Éirinn a ndramhaíl a bhainistiú, i mBaile Átha Cliath ar Déardaoin, 14 Bealtaine, 2015.  

Plean Ceantar Áitiúil an Aerfoirt

find-it , swords-stmargarets

Tá an Plean Ceantar Áitiúil seo sínte go dtí 23 Meitheamh 2015 

Cliceáil ar na naisc thíos chun na doiciméid a léamh

Plean Ceantar Áitiúil Bhaile Stiofán Baile Brigín

find-it , balbriggan-balrothery

Cliceáil ar na naisc thíos chun na doiciméid maidir le Plean Ceantar Áitiúil Bhaile Stiofán Baile Brigín a fheiceáil.

Plean oidhreachta Fhine Gall

find-it , fingal

Tá oidhreacht shaibhir i bhFine Gall ag dul siar na mílte bliain, ó thuamaí pasáiste Bhrí Mhór go dtí lonnaíochtaí eaglaise na meánaoise mar Shord agus Lusca agus caisleáin ar nós chaisleáin Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá oidhreacht nádúrtha shainiúil cósta, uiscebhealaí, tírdhreacha agus fiadhúlra i bhFine Gall freisin, agus oidhreacht chultúrtha staire, ceoil agus béaloidis áitiúil. Leagtar amach raon cuspóirí i bPlean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017 d’fhonn Oidhreacht Fhine Gall a chosaint, a bhainistiú agus a chur chun cinn.

Pleananna agus Tuarascálacha Caomhantais

find-it , swords-stmargarets

Tá na Pleananna agus Tuarascálacha Caomhantais seo a leanas ar fáil i ndáil leis na réadmhaoine faoi smacht Chomhairle Contae Fhine Gall.

Pobail níos glaise 2019

find-it , fingal

 Tá an bhéim i mbliana ar mhéadú pailneoirí agus bithéagsúlachta agus ar phobail inbhuanaithe - ár ról maidir le todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. 

 

Partmarnock Local Area Plan GA

find-it , fingal

Portmarnock Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Portmarnock Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Press Releases GA

find-it , fingal
Tá ár preaseisiúintí go léir ó 2017 go dtí seo liostaithe ar an leathanach seo. Má tá preaseisiúint ó roimh an dáta sin uait téigh

i dteagmháil linn ag press@fingal.ie  

All our press releases from 2017 to date are listed on this page. If you would like a press release from before this date please contact us at press@fingal.ie 

Protected Disclosures GA

find-it, report-it , fingal

The Protected Disclosures Act came into effect on 15th July 2014. 

Public Spending Code

find-it , fingal

Find out more below

Páirceanna imeartha i bhFine Gall

find-it , fingal

Déanann Comhairle Contae Fhine Gall cothabháil ar 168 bpáirc imeartha i bPáirceanna Réigiúnacha agus Comharsanachta, agus baineann eagraíochtaí spóirt ar fud Fhine Gall leas astu.

Obair Pleanáilte agus Neamhphleanáilte

find-it, report-it , fingal

Find out more below.

Reiligí stairiúla

find-it , fingal

An raibh a fhios agat go bhfuil 54 reilig stairiúla i bhFine Gall? Foghlaim níos mó thíos anseo.

Cumainn Áitritheoirí

find-it , fingal

 Do you want to set up a new residents group? 

 

Feachtas an Tascfhórsa ar Bhruscar Guma 2015

find-it , fingal

National Reuse Month is a waste prevention initiative to raise awareness about the economic and environmental benefits of reusing everyday items and materials that would otherwise go to waste.

Rochtain- Faisnéis a bhaineann leis an gComhshaol

find-it , fingal

Faoi dhlí na hEorpa agus na hÉireann, tá tú i dteideal rochtain a iarraidh ar fhaisnéis áirithe a bhaineann leis an gcomhshaol atá á coimeád ag Comhairle Contae Fhine Gall, faisnéis nach bhfuil teacht éasca uirthi ar aon bhealach eile.

Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir

find-it , fingal

Lamháltas beartaithe d’Fheidhmiú Rinc Oighir i bPáirc na Mílaoise, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 idir Samhain 2015 agus Eanáir 2016

Rivermeade Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Oibreacha Bóthair agus Dúnadh

find-it , fingal

Find out more below

Rowlestown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Find out more below

Rush Kenure Local Area Plan GA

find-it , fingal

Rush Kenure Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Ráiteas Airgeadais Bliantúil

find-it , fingal

Leagtar amach sa Ráiteas Airgeadais Bliantúil seasamh airgeadais na Comhairle amhail ar an 31 Nollaig de bhliain ar bith.  Déanann an tIniúchóir Rialtais Áitiúil iniúchadh ar na cuntais.   Tar éis don Choiste Iniúchta iad a bhreithniú, cuirtear na cuntais iniúchta i láthair na gComhairleoirí áitiúla ag an gcéad chruinniú eile a fheileann.   

Réadmhaoine na Comhairle

find-it , fingal

Sealbhaímid réadmhaoin le haghaidh seirbhísí éagsúla.

Sabháilteacht dhóiteáin agus Aonocsáid Charbóin

find-it , fingal

Tá Sábháilteacht dhóiteáin & Aonocsaíd Charbóin sa teach tábhachtach dúinn go léir

Samhradh i Leabharlanna Fhine Gall

find-it , donabate-portrane

Scéal Fhine Gall

find-it , fingal

 

The part that Fingal played in the fight for Irish freedom is a unique story that needs to be told. In order to honour the role of the men and women of Fingal in the events of 1916, and share this story, the Council has compiled a broad programme for the Fingal 1916 Centenary Commemoration based on this story.

Scéim Léasa Fadtéarmach

find-it , fingal

An bhfuil Maoin le Ligean ar Léas Fadtéarmach agat?

Scéim Léitheoireachta Folláine Fhine Gall

find-it , balbriggan-balrothery

Cuidigh le himní a bhaint díot.  Má tá fadhbanna mothúchán nó teaghlaigh ag dul sa mhuileann ort... tá ábhair féinchabhrach ag do leabharlann áitiúil a d’fhéadfadh difear a dhéanamh.

Seandálaíocht Phobail

find-it , fingal
 
Tá seandálaíocht faoi dhaoine san am atá caite, agus baineann an pobal faoi dhaoine sa lá atá inniu ann. Baineann seandálaíocht an Chomhphobail le daoine a nascadh lena n-am atá thart ar bhealach uathúil agus comhoibríoch.

Seomraí feistis

find-it , fingal

Cuirimid seomraí feistis ar fáil do chlubanna peile i bPáirc an Ráschúrsa, Baile Dúill.

Seó Blasanna Fhine Gall

find-it , fingal

Teach agus Feirm An Dhroichead Nua  29 & 30 Meitheamh

Siúlóidí Cois Cósta

find-it , fingal

Táimid ag leanúint ar aghaidh ag forbairt bealach siúil cois cósta ó Chathair Bhaile Átha Cliath go dtí teorainn na Mí feadh chósta Fhine Gall. 

Soilse Sráide

find-it , fingal

Déan tuaraisc ar fadhbanna le do soilse sráide

Sonraí Teagmhála

find-it , fingal

 

 

Teileafón: (01) 890 5000
Tar éis uaireanta oibre, glaoigh ar: (01) 890 5000
Ríomhphost: customercareunit@fingal.ie

Seirbhís As Gaeilge eolas@fingal.ie   

sports GA

find-it , fingal

Spásanna Comhphobail

find-it , balbriggan-balrothery

Feabhsaímid i gcónaí saol cultúrtha Fhine Gall, agus spreagaimid rannpháirtíocht sna healaíona agus teacht ar na healaíona trínár dhá Ionad Ealaíon, Draíocht agus Ionad Séamus Ennis. Tá a lán áiseanna pobail againn freisin atá ar fáil dár saoránaigh go léir. 

Sraith Lúthchleasaíochta na mBunscoileanna, Fine G

find-it , fingal

Tá deis á tabhairt ag Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall, i bpáirt le Athletics Ireland, do scoileanna bheith páirteach i Sraith Lúthchleasaíochta Fhine Gall, 2015/16. Bhí 55 scoil agus breis is 1600 dalta páirteach sa tsraith anuraidh.

St. Itas Portrane GA

find-it , fingal

View Current Documents Below

Streamstown Local Area Plan GA

find-it , fingal

Streamstown Local Area Plan Documents. Click on the links to view the PDF’s.

Struchtúir Neamhúdaraithe agus Láithreáin Thréigth

find-it , fingal

Is ionann Forbairt Neamhúdaraithe agus forbairt agus/nó úsáid struchtúir atá ag sárú na nDlíthe Pleanála.  Is ionann Forbairt Dhíolmhaithe agus forbairt nach dteastaíonn cead pleanála lena haghaidh. Is féidir leat gearán a dhéanamh freisin faoi struchtúir nó faoi áiteanna Tréigthe agus Contúirteacha. 

Tacaíochtaí do Shaoránaigh nach as Éirinn iad

find-it , fingal

Is féidir leat a fháil amach cad iad na cúrsaí atá ar fáil thíos anseo.

testga

find-it , fingal

this is a test of the content page, 

Tionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall

find-it , fingal

Ar mhaith leat páirt a ghlacadh i dTionscadal Ainmneacha Páirce Fhine Gall?

Tionscadal Uisce Fhine Gall

find-it , fingal

Tionscnamh for-rochtana agus nuálaíochta pobail

Tithe Glasa

find-it , fingal

Leathanach le Tógáil

Toghcháin Áitiúla 2019

find-it , fingal

Beidh na Toghcháin Áitiúla ar siúl ar Dé hAoine 24 Bealtaine 2019

Toghcháin Áitiúla 2019 Eolas do Iarrthóirí

find-it , fingal

Má tá spéis agat a bheith i do iarrthóir do na Toghcháin Áitiúla, is féidir féachaint ar an bhfaisnéis agus na foirmeacha ábhartha ag an
nasc seo a leanas nó is féidir leat glaoch a chur ar 01 - 890 5992 nó ríomhphost a chur chuig candidates@fingal.ie

Tuairisc ar Cháilíocht Uisce

find-it , fingal


Torthaí faoi Cáilíocht Uisce in bhFine Gall liostaithe thíos

Tuairiscáil Bhliantúil

find-it , fingal

Is féidir leat Tuarascáil Bhliantúil 2016 agus gach bhliain a íoslódáil thíos

Tuarascáil Mhíosúil an Phríomhfheidhmeannaigh

find-it , fingal

Is féidir Tuarascáil Mhíosúil an Phríomhfheidhmeannaigh is déanaí a léamh thíos

Tuarascálacha Ráithiúla

find-it , fingal

Féach ar ár Tuarascálacha Ráithiúla thíos

Tuilte

find-it , fingal

Is iomaí rud is cúis le tuilte. An aimsir, bruacha abhann ag cur thar maoil, stoirmeacha i gceantair le cósta, nó díoga draenála a bheith blocáilte nó a bheith ag cur thar maoil.  Tá roinnt eolais againn ar an méid ba cheart duit a dhéanamh má bhíonn tuilte i do cheantarsa.  

Tyrellstown GA

find-it , fingal

View Current Documents Below

Uisce Éireann.

find-it , fingal

Irish Water Small Mark

Uisce Éireann. Faigh amach níos mó thíos.

Naisc Úsáideacha

find-it , fingal

Voter.ie Comhairliúchán

find-it , fingal

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag beartú tairseach nua thoghcháin a sholáthar voter.ie i Mí Feabhra/an Mhárta 2019. 

Eolas maidir le Vótáil agus Toghcháin

find-it , fingal

Bí cinnte go bhfuil tú ar an gclár agus i dteideal vótáil.    

Salannú Boithre Geimhreadh

find-it , fingal

Please see interactive map which shows our Priority 1 & 2 Gritting routes and any Weather Alerts here

Éire Ildánach

find-it , fingal

Clár Éire Ildánach 2017- 2022 

Éire Ildánach - Clár Náisiúnta

find-it , fingal

Clár Náisiúnta Éire Ildánach 2017-2022

Íoc agus Taispeáin

find-it , fingal

Tá Íoc agus Taispeáin againn sna ceantair seo leanas: Mullach Íde, Sceirí, Baile Brigín, Sord, An Ros agus Cúil Mhín. 

Íoc pras

find-it , fingal

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta dá cuid custaiméirí a íoc go pras.

Íoschaighdeáin i dtithíocht ar cíos

find-it , fingal

Tá dualgas dlíthiúil ar do thiarna talún a chinntiú go gcomhlíonann do theach íoschaighdeáin áirithe fhisiciúla